Bài viết mới

Được xem nhiều

Cổ nhân có câu: Không học lễ, không lấy gì để tạo lập chỗ đứng xã hội, quân tử và tiểu nhân chỉ khác nhau ở 2 tướng cơ bản sau.Tướng đứng: Quân tử ngay thẳng, tiểu nhân lươn lẹo Cố nhân dạy, người quân tử “đứng ngay...